آموزش

آموزش

ارتقا دانش ام آر آی با کورس های ما

کاربردهای تصویربرداری علوم اعصاب (نوروایمیجینگ)

تصویربرداری عصبی دمانس

تصویربرداری عصبی تشخیصی

تصویربرداری تومور مغزی : الگو عود تومور

تصویربرداری عصبی تومور گلیوبلستما به منظور برنامه ریزی بایوپسی و جراحی

تصویربرداری علوم اعصاب شناختی

فیزیک ام آر آی

diffusion

دیفیوژن

تعیین تغییرات دیفیوژن بافت های مغزی

dti

DTI (تصویربرداری تنسور دیفیوژن )

ارزیابی تغییرات میکروساختاری دسته های عصب

perfusion

پرفیوژن

آنالیز پرفیوژن مغزی بدون تزریق ماده ی حاجب

fmri

fMRI ( ام آر آی عملکردی )

تعیین عملکرد مغزی در طول اجزای تسک های طراحی شده

MRS

MRS (اسپکتروسکوپی )

آنالیز ساختار متابولیکی بافت

T2*

ارزیابی الگوی رسوب آهن

کمک به شما باعث خوشحالی ماست