تصویربرداری MRS

تصویربرداری-MRS-کیومدیکال

تصویربرداری MRS یک آزمایش تشخیصی غیرتهاجمی برای اندازه گیری تغییرات بیوشیمیایی مغز ، به ویژه وجود تومورها است. در حالی که تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) محل تشریحی تومور را مشخص می کند ، تصویربرداری MRS ترکیب شیمیایی بافت طبیعی مغز […]

آنالیز MRS

آنالیز MRS-کیومدیکال

در آنالیز MRS توالی پالس در استفاده برای آنالیز داده ها و ثبت داده ها مهم است. در حالت ایده آل ، از الگوریتم های کاملاً خودکار منحنی-اسپتکتروسکوپی برای ایجاد برآورد کمی از هر غلظت متابولیت باید استفاده شود. با […]