آنالیز پرفیوژن

محاسبه آنالیز پرفیوژن بر اساس اندازه گیری هایی است که هنگام حرکت بولوس در سیستم خون انجام می شود. نقطه شروع عملکرد ورودی شریانی (AIF) است که قبل از حرکت بولوس عامل کنتراست از میان منطقه مورد نظر (ROI) در […]

تصویربرداری FMRI

fmri-imaging-kiomedical

تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (تصویربرداری fMRI) تغییرات جزئی در جریان خون را که با فعالیت مغز اتفاق می افتد اندازه گیری می کند. ممکن است برای بررسی آناتومی عملکردی مغز (تعیین اینکه کدام قسمت از مغز عملکردهای مهم را انجام […]

آنالیز FMRI

FMRI Analysis-kiomedical

پس از طراحی پارادایم fMRI و اجرای آزمایش و جمع آوری داده ها ، قبل از اینکه دانشمندان علوم مغز و اعصاب و پزشکان بتوانند به سوالات مربوط به فعالیت های مربوط به آزمایش دست یابند ، باید مراحل مختلف […]

تصویربرداری تنسور دیفیوژن (DTI)

تصویربرداری تنسور دیفیوژن (DTI)- کیومدیکال

تصویربرداری تنسور دیفیوژن (تصویربرداریDTI)  یک روش تصویربرداری عصبی مبتنی بر تصویربرداری تشدید مغناطیسی است که امکان تخمین لوکال ، جهت گیری و ترکت های مغز را فراهم میکند. روش تصویربرداری DTI یک تکنیک MRI است که دیفیوژن مولکول های آب […]