تماس با ما

تهران، ایران

گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی ، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی ، بیمارستان امام خمینی ، بلوار کشاورز