آنالیز کمی

آنالیزهای کمی

استخراج بیومارکر های معنی دار از مودالیته های تصاویر ام آر آی در پزشکی دقیق

محصولات

اعصاب

برنامه ریزی درمانی و مانیتورینگ با استفاده از بیومارکرهای بهینه ی ام آر آی

آنکولوژی

درجه بندی و مرحله بندی ، برنامه ریزی درمانی ،ارزیابی پاسخ به درمان انواع تومور ها با استفاده از بیومارکرهای بهینه ی ام آر آی

پروستات

تعیین مختصات مکانی تومور، بیومارکرهای تصویربرداری برای استخراج مپ های هایپوکسی و ملگننسی در سرطان پروستات

بیماری های متابولیکی

تصویربرداری کمی ام آر آی بیماری های متابولیکی، فالوآپ پیشروی بیماری و درمان آن

پزشکی زنان

تشخیص زودهنگام، نقشه کشی ملگننسی پزشکی زنان با استفاده از بیومارکرهای بهینه ی ام آر آی

اسکلتی عضلانی

برنامه ریزی درمانی و مانیتورینگ اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از بیومارکرهای بهینه ی ام آر آی

فیزیک ام آر آی

diffusion

دیفیوژن

تعیین تغییرات دیفیوژن بافت های مغزی

dti

DTI (تصویربرداری تنسور دیفیوژن )

ارزیابی تغییرات میکروساختاری دسته های عصب

perfusion

پرفیوژن

آنالیز پرفیوژن مغزی بدون تزریق ماده ی حاجب

fmri

fMRI ( ام آر آی عملکردی )

تعیین عملکرد مغزی در طول اجزای تسک های طراحی شده

MRS

MRS (اسپکتروسکوپی )

آنالیز ساختار متابولیکی بافت

T2*

ارزیابی الگوی رسوب آهن

کمک به شما باعث خوشحالی ماست